Kisan Manch

Shetipatrika

  1. 11. RCF Sheti Patrika for the Month July 2023
  2. 12. RCF Sheti Patrika for the month of June 2023
  3. 13. Sheti Patrika for the Month of May 2023
  4. 14. RCF Sheti Patrika for the month of April 2023
  5. 15. RCF ShetiPatrika for the month of March 2023
  6. 16. RCF Sheti Patrika for the Month of February 2023
  7. 17. RCF Shetipatrika for the Month of January 2023
  8. 18. RCF Sheti Patrika for the Month of December 2022
  9. 19. RCF ShetiPatrika for the Month of November 2022
  10. 20. RCF ShetiPatrika for the Month of October 2022